Prisma_The Night Run chào đón tất cả các bạn có mong muốn trở thành Tình Nguyên Viên của sự kiện. Thông qua sự kiện, các bạn sẽ có cơ hội học học, giao lưu và trải nghiệm tại một trong những sự kiện độc đáo nhất Việt Nam. Hãy tham gia và trở thành một phần của sự kiện.

Prisma - The Night Run is brought to you by © Pulse Active

Scroll to Top